Nye dialogmøder på sydsiden af fjorden.
                         Se PDF fil

Madpakkehuset blev indviet

Madpakkehus ved Norsmindehavn

- Vi har nu malet vores nye madpakkehus, og

tirsdag den 1. juni bliver borde og bænke gravet ned af friske medlemmer af KN.

 

Vi indvier det nye madpakkehus lørdag den 5. juni kl 11

Borgmester Uffe Jensen kommer og klipper den røde snor over.

Du er meget velkommen til at møde op

 

HUSK Generalforsamling i KN mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 i

Ajstrup Forsamlingshus, Norsmindevej 40, 8340 Malling. Her er det muligt at mødes med afstand og stolerækker. Mødet afkortes så der bliver ingen tema og ingen forplejning

Dog vil der blive serveret lidt kaffe og drikkevarer

Husk Coronapas!

Ansøgning til Fordelingsrådet i Odder Kommune.

KN er blevet tildelt 10.000 kr. til projektet "Et fleksibelt samlingsrum”

så nu har vi til indkøb af nyt telt.

 Der blev søgt om et telt (6x8m) samt 4 foldeborde og 24 klapstole til en værdi af 16.300 kr.

 

Foreningen har følgende konkrete arrangementer,

hvor der er behov for et møderum udendørs:

1.   Grundlovsmøde

2.   Norsminde for fulde sejl – vores årlige havnefest hvor Krydsfelt-Norsminde er koordinator i samarbejde med alle lokale foreninger i området

3.   Naturens dag i samarbejde med DN

4.   Udendørs fællesspisninger i foreningen i sommerhalvåret

 Norsminde Kro har nu sponsoreret 4 klapborde og 8 bænke (brugte) Det siger vi rigtig mange tak for.

Odder Kommune forbedrer boligsituationen for fugle.

Krydsfelt Norsminde fik tildelt 3 mejse-, 2 stære- og 1 uglekasse til ophængning på pladsen bag det offentlige toilet, hvor det nye madpakkehus skal bygges. 7 medlemmer af krysfeltet kravlede i træer og holdt stiger.

Julegave til "Det grønne Partnerskab

Haveaffald til godt formål

Nyt tiltag hos Kysinggaard - forsøgsperiode med lokalt haveaffald til kompost:

Kompost:

I efteråret kunne man aflevere privat haveaffald hos Anne Arentoft på Kysinggård. Det gik rigtig godt, og Anne siger tak til alle, der bidrog til ”cirkulation af lokale næringsstoffer”.

Det var passende mængder, der kom ind, og Anne har lige indkøbt 50 stk. højbede på hjul, som skal bruges til den kompost, der kommer ud af det. Kysinggård vil gerne dyrke og sælge økologiske grøntsager.

 

Det bliver spændende at følge.

Det grønne partnerskab

Der har i september 2018 været afholdt partnermøde i Det Grønne Partnerskab Norsminde/Kysing Odder Kommune. Mødet blev en positiv tilkendegivelse til at støtte det reviderede projektforslag som Odder Kommune, Naturstyrelsen og Krydsfelt Norsminde har sammenfattet.

Se mere under projekter Syd for Fjorden her på hjemmesiden.

IMG_0904.JPG
IMG_0903.JPG

Referater:

20210107

møde om mad-pakkehus

i Det Grønne

Partnerskab

20200506

Styrelsesmøde-

referat

i Det Grønne

Partnerskab

20181119

Styrelsesmøde-

referat

i Det Grønne

Partnerskab

20180126 Styrelsesmødereferat

i Det Grønne Partnerskab

2020924

Styrelsesmøde-

referat

i Det Grønne

Partnerskab

20190624

Styrelsesmøde-

referat

i Det Grønne

Partnerskab

20180910

Mødereferat i

Det Grønne Partnerskab

SYD FOR FJORDEN

 

Syd for fjorden, i Odder Kommune,  er der etableret et grønt Partnerskab. 
 

Et grønt partnerskab er en arbejdsmetode, som i Odder Kommune har vist sig at være både stærk og gennemførlig, når det handler om at udvikle og udføre lokale projekter, hvor der er mangesidede ønsker til en
lokal udvikling. I Odder Kommune er der gennemført flere grønne partnerskaber med stor succes. 

 

Når et partnerskab har beskrevet sine idéer og lagt et realistisk budget, vil partnerskabets tanker blive forelagt for myndighederne med henblik på en vurdering af mulighederne for at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser. Derpå går processen med fundraising i gang, hvor de mange idéer målrettes de meget forskellige muligheder, der måtte vise sig for at opnå tilskud. Forskellige tilskudsgivere stiller forskellige krav til ansøgningsmaterialet og kan støtte forskellige dele af et samlet projekt.

Syd for Fjorden arbejdes der med følgende emner:

- Digital formidling, kort m.v.

- Oprensning af strandsø/naturpleje

- Grillhytte m/sheltere v/Kysing strand

- Vandresti langs kysten

- Vinterbadebro ved Kysing strand

- Afgræsning af naturareal ved Kysing

- Handicapvenlig belægningsforbedring ved havnekaj

- Borde/bænkesæt på havneområdet

- Naturlegeplads på havneområdet

- Grejbank

Borgermøde i 2013 er udgangspunkt for arbejdet
Med udgangspunkt i ideerne fra et lokalt borgermøde, er der siden 2003 blevet arbejdet på at udforme et Grønt Partnerskab for Norsminde.

Krydsfelt Norsminde har i tæt samarbejde med en ekstern konsulent, Odder og Aarhus Kommune, Naturstyrelsen, samt en rækker lokale interessenter i marts 2016 godkend et samlet partnerskab.

Du kan se det reviderede Det Grønne Partnerskabs katalog ved at 

klikke på denne pdf:

 

 

 

 

Idékataloget er seneste opdateret november 2018.

.


 

Mere om Grønt Partnerskab 

Et grønt partnerskab bygger på lokale ideer og ønsker. For at kunne blive gennemført kræver det, at de involverede ejere bakker op om ideerne og, at det er muligt at få de nødvendige myndighedsgodkendelser. Fuldstændig som når enkeltpersoner eller virksomheder søger om godkendelser eller dispensationer, er der klagemulighed for de naboer/interessenter der måtte være klageberettigede.

 

Det er ofte et stort puslespil at få finansiering på plads. Som regel bemyndiger partnerskabet en mindre styre- eller arbejdsgruppe til at forestå dette arbejde – typisk bestående af initiativtageren og repr. for myndigheder. Når hele eller centrale dele af finansieringen foreligger, ansøges konkret om myndighedstilladelser. Når myndighedstilladelser foreligger – inklusive de obligatoriske høringer og offentlighedsprocedurer, der måtte være lovkrav om eller skønnes behov for af myndighederne – kan udførelsen gå i gang. Partnerskabets idéer fordeles ud på de fremtidige ejere og driftspartnere, økonomien afrapporteres og partnerskabet opløses.

For at være partner i et grønt partnerskab skal man bidrage til projektet. Det kan være i form af penge eller lønnet arbejdskraft, hvor værdien af arbejdstiden omsættes til kroner. Bidrag til projektet kan også være i form af arealer, bygninger, materialer og faciliteter - eller det kan være frivillig ulønnet arbejdskraft fra medlemmer af foreninger mm. En sponsor betragtes ikke som partner i projektet.

Baggrunden for initiativet til partnerskabet i Norsminde

Baggrunden for initiativet til partnerskabet i Norsminde var, at Krydsfelt Norsminde på baggrund af et borgermøde
 allerede i 2013 havde udarbejdet en visionsplan for Norsminde og på baggrund heraf havde modtaget tilsagn om LAG-støtte til pavillonen Norsminde Ny Handelsplads. Men da man havde svært ved at finde den præcise placering og den nødvendige medfinansiering, opstod idéen om at formere et bredere partnerskab, som kunne kigge på Norsminde i et større perspektiv og gennem samarbejde og dialog finde et bedre grundlag for at ansøge om eksterne midler til udvikling af Norsminde med bl.a. Norsminde Ny Handelsplads.

 

De første midler, man normalt søger hjem til et grønt partnerskab, er til opstarten og udarbejdelsen af et forprojekt. Odder Kommune har en politisk ambition om at støtte op om lokale projekter og har derfor fundet forprojektmidler til f.eks. partnerskaberne i Hov, på Tunø og i Norsminde. Odder Kommune har oprettet en pulje til grønne initiativer, hvor der kan søges støtte.

Hvis Odder Kommune finder, at der tale om et partnerskab, der kan modtage støtte fra puljen, så får man et tilsagn. Det er normalt, at man indkalder partnere, der måtte have interesse i projektet – dels lokale partnere og dels interesseorganisationer og myndigheder. Derfor finder man blandt partnerne typisk initiativtageren, lokale foreninger og interessenter, kommunen, Naturstyrelsen (hvis der er statslige arealer i lokalområdet), Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Naturfredningsforeningen inviteres med, fordi de har mulighed for at påklage myndighedstilladelser, og Friluftsrådet inviteres med, fordi de har mulighed for at medfinansiere partnerskabets konkrete idéer.

Krydsfelt Norsminde ansøgte kommunens pulje og fik støtte om tilsagn. På den måde var det muligt for Krydsfelt Norsminde at indkalde til startmøde i det grønne partnerskab og koble en ekstern konsulent på opgaven med at lave forprojektbeskrivelsen. Der blev nedsat en mindre styregruppe bestående af Krydsfelt Norsminde, Odder Kommune, Aarhus Kommune og Naturstyrelsen til sammen med konsulenten at sikre projektet fremdrift mellem partnerskabets møder.